Terapi

Oversikt over relevante terapiområder Trine best kan bistå:

  • Depresjon og nedstemthet
  • Livskriser, sorg og tapsopplevelser
  • Ulike former for angstplager
  • Stress og utbrenthet ved at du har hatt mye bekymring eller presset deg i for lang tid og hatt problemer med å sette grenser.
  • Rådgivende samtaler til deg som er pårørende til nærstående med psykisk lidelse, rusproblemer eller alvorlig somatisk sykdom
  • Styrke psykisk helse etter somatisk sykdom og behandling. Her tas det utgangspunkt i en biopsykososial forståelsesmodell med særlig fokus på de psykologiske faktorene.

En kognitiv terapitilnærming tar særlig utgangspunkt i tanker for å oppnå endring. Ved å endre tanker, kan man også endre følelser og atferd. Målet i kognitiv terapi er å se på uhensiktsmessige tanker som stjeler energi og gjør oss motløse. Her trener man på å identifisere, vurdere og endre uhensiktsmessige tanker og strategier, og dermed å få kunnskap om hvilke tanker som hemmer eller fremmer mestring, tilpasning eller endring.

Psykodynamisk terapi er en behandlingsmetode som har fokus på tidlige opplevelser av tap og traumer. Slike opplevelser kan bidra til å utvikle psykiske vansker senere i livet, og psykodynamisk terapi er en godt dokumentert terapi i forhold til disse vanskene.

En helsepsykologisk tilnærming tar sikte på å styrke psykisk helse etter somatisk sykdom og behandling og/leve med kronisk sykdom. Klinisk helsepsykologi tar utgangspunkt i å behandle psykologiske reaksjoner relatert til somatisk sykdom. Dette kan være krisereaksjoner, livsomstilling, søvnproblemer, smerter, helseangst, mye bekymring, langvarig utmattelse (fatigue) eller spesifikke traumer relatert til behandlingen man har vært i gjennom. Trine har helsepsykologisk kompetanse og erfaring etter å ha jobbet i somatikken på Radiumhospitalet og Aker sykehus i mange år.